*மரங்களின் பட்டியல்

Post Reply
Tamilorganic
Posts: 487
Joined: Mon Jun 04, 2018 10:42 pm

*மரங்களின் பட்டியல்

Post by Tamilorganic » Sat Jul 14, 2018 11:35 pm

*மரங்களின் பட்டியல் :மொத்தம் 375*

1:அகத்தி - (Sesbania grandiflora)
2:அகில்அத்தி ( Ficus glomerata)
அரசு - (Ficus religiosa)
அரப்பு மரம்
அருநெல்லி - (Garuga pinnata)
அழிஞ்சில் - (Alangium lamarckii
ஆசாரிப்புளி - (Antidesma diandrum)
ஆத்தி - (Bauhinia racemosa)
ஆமணக்கு - (Ricinus communis)
ஆயா - (Holoptelea integrifolia)
ஆல் - (Ficus bengalensis
ஆவிமா - (Careya arborea)
ஆற்றிலுப்பை - (Bassia malabarica)
ஆற்றுப்பாலை - (Salix tetrasperma)
ஆற்றுப்பூவரசு - (Trewia nudiflora)
இச்சி - (Ficus tsiela)
இடலை - (Olea dioica)
இரச்சை - (Zanthoxylum rhetsa)
இரத்தி - (Ficus gibbosa tuberculata)
இராப்பாலை - (Doli chandrone arcuata)
இராமசீத்தா - (Anona reticulata)
இருட்பூ - (Cynometra rami flora)
இருவாட்சிஇருவேல் - (Xylia dolabriformis)
இரேவற்சின்னி - (Garcinia morella)
இலங்கைக் கருங்காலி - (Dios pyros ebenum)
இலம்பிலி - (Eugenia munronii)
இலவு - (Bombax malabaricum)
இலுப்பை - (Madhuca longifolia)
ஈரப்பலா - (Artocarpus incisa)
உதி - (Dolichandrone falcata)
உதிரவேங்கை - (Pterocarpus marsupium)
உரப்புப்பிசின் - (Hopea odorata)
உருத்திராக்கம் - (Elœocarpus ganitrus)
உலக்கைப்பாலை - (Mimu sops hexandra). உலங்காரை - (Eloeocarpus serratus)
உறுப்பா - (Hopea decandra)
ஊஞ்ச மரம்
ஊழலாற்றி
எட்டி - (Strychnos nux-vomica)
எண்ணெய் மரம் - (Dipterocarpus indicus)
எருமைமுன்னை - (premna latifolia)
எறுழ் -
ஏழிலைப்பாலை - (Alstonia scholaris)
க. வரிசை
கசங்கம் - (Sterculia foetida)
கடம்பம் - (Anthocephalus cadamba)
கடலிறஞ்சி - (Ximenia russeliana)
கடலை - (Melastoma malabaricum)
கடிச்சை - (Casearia tomentosa)
கண்டலங்காய் மரம் - (Carappa obvata)
கண்ணா - (Heptapleurum racemosum)
கண்ணாடியிலை மரம் - (Heritiera formes)
கபிலப்பொடி மரம் - (Mallotus philippinensis)
கம்பளிப்பிசின் மரம் - (Gardenia lucida)
கர்க்கவம் - (Elaeodendron glaucum)
கர்ப்பூரவில்வம்
-கரிக்கட்டை மரம் - (Diospyros hirsuta)
கருங்காலி - (Diospyros tupru)
கருந்துவரை
-கரும்பாலை - (Mimusops roxburghiana)
கருவா - (Cinnamomum zeylanicum)
கருவாகை - (Albizzia odoratissima)
கருவாலி - (Elæodendron glaucum)
கருவேம்பு - (Garuga pinnata)
கருவேலமரம்|
கருவேல மரம்|
கருவேல் - (Acacia nilotica)
கரைவிளங்கு - (Heynea trijuga)
கல்லத்தி - (Ficus tomentosa)
கலிக்கிமரம் - (Parkia biglandulosa)
கலிமருது - (Terminalia tomentosa)
கற்பொறுத்தல் - (Xylopia parvifolia)
கறிப்பாலை - (Putranjiva roxburghii)
காக்காய்ப்பாலை - (Gelonium lanceolatum)
காட்டத்தி - (Diospyros embryopteris)
காட்டாஞ்சி - (Gymnosporia emarginata)
காட்டிருப்பை - (Bassia latifolia)
காட்டுக்கருவா மரம்
காட்டுக்கிளுவை - (Balsamodendron caudatum)
காட்டுக்குமிழ் - (Callicarpa lanata)
காட்டுக்கோங்கு - (Pygeum wightianam)
காட்டுச்சந்தனம் - (Erythroxylon mono gynum)
காட்டுத்துரியன் - (Cullenia excelsa)
காட்டுநொச்சி - (Vitex altissima)
காட்டுப்பச்சிலை - (Dalbergia lanceolaria)
காட்டுப்பிராய் - (Cœlodepas calyci num)
காட்டுப்புன்னை - (Calophyllum tomentosum)
காட்டுப்பூவம் - (Nephelium longana)
காட்டுமஞ்சரி - (Linociera purpurea)
காட்டுமா -
காட்டுமுருங்கை -
காட்டுவாகை - (Albizzia lebbek)
காண்டாமிருகரத்த மரம் - (Pterocarpus marsupium)
காராஞீலி - (Dipterocarpus bourdilloni)
காரைச்செங்காரி - (Canarium commune)
கானமயிலை - (Nephelium stipulaceum)
கித்தார் - (Citharexylon subseratum)
கிழுவை மரம் -கீரி - (Pemphis acidula)
கீழாநெல்லி - (Phyllanthus polyphyllus)
குடைவேல் - (Acacia planifrons)
கும்பாதிரி - (Schleichera trijuga)
கும்பி - (Careya arborea)
குமி்ழ் மரம்
குரங்குப்பலா - (Artocarpus Lakucha)
குழிநாவல் - (Myrtus communis)
குறிஞ்சி - (Strobilanthes kunthianus)
கூழ்முன்னை - (Premna corymbosa). கைப்பங்கொட்டை - (Strychnos ignatii)
கையாப்புடை - (Melaleuca leucadendron minor)
கொட்டைநாகம் - (Eugenia jambo lana). கொட்டையிலந்தை - (Zizy phus xylopyra)
கொடித்தடக்கிகொடிமாதுளை - (Limoni-medica)
கொடுக்காய்ப்புளி - (Pithecolobium dulce)
கொய்யா - (Psidium guyava)
கொவிள் - (Acacia suma)
கொன்றை -
கோங்கிலவு - (Cochlospermum gossypium)
ச. வரிசை:
சடைச்சி - (Grewia tiliaefolia)
சண்பகப்பாலை - (Litsaea zeylanica)
சண்பகம் - (Michelia champaca)
சந்தன மரம் - (Santalum album)
சரலங்கா - (Flacourtia cataphracta)
சவ்வு - (Cycas circinalis)
சவண்டலை - (Berrya ammonilla)
சன்னத்துருக்குவேம்பு - (

Cipadessa fruticosa)
சாப்பிரா - (Bixa orellana)
சாயல்வாகை - (Albizzia amara-wightii)
சிலந்தி மரம் - (Ochna squarrosa)
சிற்றிலைப்பொலவு - (Pterospermum suberifolium)
சிறுதேக்கு - (Clerodendrum serratum)
சிறுநாவல் - (Eugenia rubicunda)
சிறுநெல்லி - (Phyllanthus distichus)
சின்னமாவிலிங்கை - (Crataeva roxburghii)
சீமை ஆல் - (Ficus elastica)
சீமை கருவேலமரம் - (Prosopis juliflora)
சீமைக்கிழுவை
சீமைக்கொட்டைக்களா - (Flacourtia inermis)
சீமைத்தேவதாரு - (Pinus longifolia)
சீமைநூக்கு - (Swietenia mahagoni)
சீமைநெல்லி - (Malpighia coccigera)
சீமைப்பிரப்பமரம் - (Schleichera trijuga)
சீமைமகிழ் - (Sideroxylon inerme)
சீமைமாதுளை - (Cydonia vulgaris)
சீமைவேல மரம் - (Acacia decurrens)
சீனப்பூ மரம் - (Lagerstroemia indica)
சீனி மரம் - (Tetrameles nudiflora)
சீனிப்பலா - (Artocarpus incisa)
சுண்டலி மரம் - (Gomphandra axillaris)
சுதலன் மரம் - (Phoebe paniculata)
சுந்தரி மரம் - (Heritiera littoralis)
சுருளி மரம் - (Mesua ferrea)
சுழுந்து மரம் - (Ixora parviflora)
செங்கடம்பு - (Barringtonia acutangula)
செங்கருங்காலி - (Acacia catechu-sundra)
செங்குமிழ் - (Gmelina asiatica)
செங்குறிஞ்சி - (Gluta travancorica)
செஞ்சந்தனம் - (Pterocarpus santalinus)
செம்புளிச்சை - (Hibiscus sabdariffa)
செம்பூவம் - (Nephalium longana)
செம்மயிற்கொன்றை - (Delonix Regia)
செம்மரம் - (Soymida febrifuga)
செம்முருங்கை - (Cassia marginata)
செவ்வகத்தி - (Sesbania grandiflora-coccinea)
சே மரம் - (Semecarpus anacardium)
சேலை மரம் - (Acacia suma)
சொத்தைக்களா - (Flacourtia ramontchisapida)
சொறிலை மரம் - (Mappia oblonga)
சோலைக் கொடுக்காய்ப் புளிய மரம் - (Garcinia spicata)
தகர மரம் (Tabernae montana)
தம்பனை மரம் - (Mischidon zeylanicus)
தம்புகை - (Shorea tumbaggaia)
தமரத்தை - (Averrhoea carambola)
தலூரம் - (Shorea talura)
தவிட்டுக்கொய்யா - (Rhodomyrtus tomentosa)
தார்மரம் - (Pinus sylvestris)
தாளி மரம் - (Actinodaphne hookeri)
தாளிசபத்திரி - (Cinnamo muminers)
தான்றி - (Terminalia belerica)
திக்காமல்லி - (Gardenia gummifera)
திருக்கோண மரம் - (Berrya ammonilla)
திருவாத்தி - (Bauhinia tomentosa)
தில்லை மரம் - (Excoecaria agallocha)
துப்பாக்கி மரம் - (Guazuma tomentosa)
தும்பி மரம் - (Diospyros tomentosa)
தும்பிலி மரம் - (Diospyros melanoxylon)
துறட்டு மரம் - (Capparis grandis)
தூணா மரம் - (Cedrela toona)
தூர மரம் - (Datura fasciosa)
தெருணை மரம் - (Scolopia crenata)
தேக்கு -தேவதாரு - (Erythroxylon monogynum)
தேவதாளி - (Lansium anamallaiyanum)
தேற்றா - (Strychnos potatorum)
தொண்டி - (Sterculia guttata)
தோதகத்தி - (Dalbergia latifolia)

நகரை - (Elæocarpus amoonus)
நஞ்சுண்டம் - (Gardenia turgida)
நஞ்சுண்டன் - (Balanites roxburghii)
நஞ்சுண்டை - (Pittospermum floribundum)
நரிவேங்கை - (Oujeinia dalbergioides)
நல்லமந்தனம் - (Canthium umbellatum)
நறளை - (Vitis lanata)
நறும்பிளி - (Podocarpus latifolia
நறுவிலி* நருவிழி - (Cordia obliqua)
நாக்குழிஞ்சான் - (Capparis grandis)
நாகசெண்பகம் - (Tecoma stans)
நாகதகனி -
நாகலிங்கம் - (Couroupita guianensis)
நாட்டக்கரோட்டு - (Aleurites triloba)
நாய்விளா - (Limonia acidissima)
நாய்வேம்பு - (Indigofera viscosa)
நாரத்தை - (Citrus aurantium)
நாவல் - (Eugenia jambolana)
நிருடை - (Acacia latronum)
நிலப்பாலை - (Cleistanthus collinus)
நீர்க்கடம்பு - (Mitragyna parvifolia)
நீர்நாங்கல் - (Mesuaferrea speciosa)
நீர்நாவல் - (Eugenia munronii)
நீர்நொச்சி - (Vitex trifolia)
நீர்ப்பருத்தி - (Hibiscus tiliaceus)
நீர்ப்புன்கு - (Pongamia glabra)
நீர்மருது - (Terminalia arjuna)
நீர்மூளி - (Aglaia minutiflora)
நூக்கம் - (Dalbergia sisoo)
நெட்டிலிங்கம் - (Polyalthia longifolia)
நெட்டைநாரத்தை - (Polyalthia cerasoides)
நெடுநாரை - (Polyalthia coffeeoides)
நெடுவாற்கோங்கு - (Hopea racophlæa)
நெய்க்கொட்டை மரம் - (Harpullia cupanoides)
நெய்ச்சிட்டி - (Grewia orbiculata)
நெரியாசிப்பால் மரம் - (Liquidambar orientale)
நெல்லி - (phyllanthus emblica)
நேர்வாளம் - (Croton tiglium)
நொக்கொட்டா - (Eriobotrya japonica)
நொச்சிநொளைதாளி - (Antidesma bunius)

பச்சிலை மரம் - (Garcinia xanthochymus) பச்சைக்கோரான் - (Lixora notoniana)
பட்டிகை மரம் - (Symplocos recemosa)
பட்டிலுப்பை - (Diospyros sapota)
பட்டைதாளி - (Actinodaphne madraspatana)
பப்பரப்புளி - (Adansonia digitata)
பயரை - (Elaeodendron glaucum)
பலா - (Artocarpus integrifolia)
பலிசமரம் - (Grewia asiatica-domestica)
பவளமல்லிகை - (Nycta

nthes arbor-tristis)
பறங்கிச்சக்கை - (Cinchona officionalis)
பறங்கிச்சாம்பிராணி - (Boswellia serrata typica)
பன்றிக்குத்தி - (Ceriops candolleana)
பன்றித்தாளி - (Litsaeac coriacea)
பன்றிமொத்தை - (Trapa bispinosa)
பன்னீர் மரம் - (Guettardā speciosa)
பாதிரி -
மஞ்சட்பூ வகை - (Stereospermum chelonoides)
ஊதாப்பூ வகை - (Stereospermum suaveoleons)
வெள்ளைப்பூ வகை - (Stereospermum xylocarpum)
பாலை -
பாலையுடைச்சி - (Oroxy lum indicum)
பிசின்பட்டை மரம் - (Litsaa sebifera)
பிரம்புக்கொன்றை - (Cassia siamea)
பிராய் - (Streblus asper)
பில்லிபிச்சு - (Mappia foetida-oblonga)
பில்லைமருது - (Terminalia paniculata)
பீக்கருவேல் - (Acacia farnesiana)
பீநாறி - (Sterculia foetida)
பீவேல் - (Acacia farnesiana)
புரசு - (Butea frondosa)
புல்லமருது - (Terminalia paniculata)
புலிநகம் - (Martynia diandra)
புளி - (Tamarindus indicus)
புளிச்செவ்வந்தி - (Eriolœna hookeriana)
புளிமா - (Spondias mangifera)
புறங்கைநாறி -
புங்கம் - (Pongamia glabra)
புன்னை - (Calophyllum inophyllum)
பூக்கண்டல் - (Kandelia rheedii)
பூண்தேக்கு - (Klimnoria hospita)
பூத்தாளி - (Givotia rottleriformis)
பூதங்கொல்லி - (Poecilo neuron pauciflorum)
பூந்தேக்கு - (Kleinhovia hospita)
பூம்பாதிரி -
இளஞ்சிவப்புப் பூவகை - (Stereospermum snaneolens)
நீள்வட்ட இலை வகை - (Dolichandrone crispa)
பூமருது - (Terminalia paniculata)
பூலா மரம் - (Bombax malabaricum)
பூவந்தி
பூவரசு - (Thespesia populnea)
பெரியதகரை - (Leucaena glauca)
பெரியலவங்கப்பட்டை மரம் - (Cinnamonum macrocarpum)
பெரியவாய் மரம் - (Saccopetalum fomentasum)
பெருகளர்வா - (Salvadora oleoides)
பெருங்காய மரம் -
பெருங்காயா - (Edule memecylon)
பெருநறுவிலி - (Cordia obliqua typica)
பெருமரம் - (Ailanthus excels)
பெருமூங்கில் - (Bambusa arundinaca)
பெருவிளா - (Salvadora persica)
பேய்க்கடுக்காய் - (Lagerstroemia parviflora-typica)
பேய்க்கண்டல் - (Rhizophora mucronata)
பேய்க்குருந்து - (Atalantia zeylanica)
பேய்முன்னை - (Trema orientalis)
பேரகத்தி - (Sesbania grandiflora typica)
பேரி - (Pyrus communis)
பேழைமரம் - (Careya arborea)
பொட்டுத்துவரை - (Diospyros insignis)
பொன்பாதிரி - (Sterospermum chelonoides)
பொன்னறுவிலி - (Cordia sebestena-speciosa)

மகிழ் - (Mimusaps elangi)
மங்குஸ்தான் - (Garcinia mangastana)
மஞ்சக்கடம்பு - (Haldina Cordifolia)
மஞ்சட்காஞ்சி - (Garcinia timberti)
மஞ்சட்கொன்றை - (Cassia glauca)
மஞ்சணாறி மரம் - (Morinda citrifolia)
மஞ்சாடி மரம் - (Adenanthera paronina)
மட்டிப்பால் மரம் - (Ailanthus malabaricus)
மடையன்சாம்பிராணி மரம் - (Hardwickia pinnata)
மணிப்புங்கம் - (Erioglossum rubiginosum)
மதகரிவேம்பு - (Chickrassia tabularis)
மதனகாமேசுவரம் - (Cycas circinalis)
மதுக்காரை மரம் - (Randia dumetorum)
மந்தாரை - (Bauhinia purpurea)
மயிர்மாணிக்கம் - (Colubrina asiatica)
மயிலடி மரம் - (Vitex pube scens)
மயிலை மரம் - (Vitex alata)
மலப்பருத்தி - (Sterculia colorata)
மலாக்காசாம்பிராணி மரம் - (Styrax benzoin)
மலைக்கிளுவை - (Balsamodendron pubescens)
மலைக்குறட்டை - (Euonynous dichotomus)
மலைக்கொன்றை
(Acrocarpus fraxinifolius)
(Cassia montana)
மலைத்தணக்கு - (Hymenodictyon obovatum)
மலைநாரத்தை - (Limonia alata)
மலைநாவல் - (Eugenia caryophyllaea)
மலைப்புன்கு - (Celtis wightii)
மலைப்பேரீச்சு - (Cycas beddomei)
மலைமா - (Balasamodendron caudatum)
மலையாத்தி -
(Bauhinia malabarica)
(Bauhinia variegata)
மலையிச்சி - (Ficus retusa)
மலையெருக்கலை - (Felicium decipiens)
மலைவட்டை மரம் - (Hydnocarpus alpina)
மலைவாகை - (Pithecolobium coriaceum)
மலைவிராலி - (Walsura piscidia)
மலைவேம்பு -
(Melia azedarach)
(Melia composita)
மாசக்காய் மரம் - (Quercus robur)
மா - (Mangifera indica)
மாரிமா - (Spondias dulcis)
மாவிலிங்கம் - (Crataeva religiosa )
மான்சாரை -
(Semecarpus auriculata)
(Agrostistachys longifolia)
மீனா மரம் - (Spondia aurentalis)
முசுக்கட்டை மரம் - (Morus indica)
முட்டைக்கோங்கு - (Gyrocarpus jacquini)
முதிரை - (Chloroxylon swietenia)
முந்திரி - (Anacardium occidentale)
முருக்கன்மரம் - (Butea frondosa)
முருங்கை - (Moringa pterygosperma)
முள்வேல் - (Gymnosporia emarginata)
முள்ளுக்காரை - (Randia dumetorum)
முள்ளுச்சீத்தா மரம் - (Anona muricata)
முள்முருக்கு - (Erythrina indica)
முள்ளுமுருங்கை - (Berberis nepalensis)
மேப்பிள் - (பேரினம்:Acer (இனம்-100 உள்ளன)
மேனா மரம் - (Fraxinus ornus)

வாகை மரம் - Albizzia lebback
வாத நாராயண மரம் Delonix elata

வாழை
விசிறி வாழை
வில்வம் - Aegel marmelos L
விளா - Feronia elephantum
வெள்ளைக்கடம்பு - (Hymenodictyon Orixense)
வெள்ளால் - (Ficus benjamina)
வேம்பு - Azadarita indica
வேங்கை மரம் - Pterocarpus marsupius
வேர் பலா-Artocarpus hetrophyllus

Post Reply